展arislav a k鷫st CD "Pri prastarom dube"

Praha, 醀jovna Ve v儩i 10.2.2011
Setkání se 展arislavem ve v儩i.

展arislav si jako obvykle vybral co nejvyšší místo, návšt魼níci museli vyšlapat, podobn jako v Kokav, p骿n nahoru po svých. ajovna je umíst髶a skute鋝 ve v儩i.

CD p鷡vezl 展arislav ješt teplá rovnou z lisovny. Nato鋀ní tohoto CD bylo trochu komplikované, proto頡 nejprve zmizely všechny ji nahrané skladby, potom si b駩em dalšího natá鋀ní n骿do tak oblíbil 展arislavovy nástroje, 頡 se od nich nemohl odlou鋱t. Nakonec si 展arislav pochroumal záda, co mu paradoxn poskytlo 醀s na nahrávání.

Nástroj bylo na pódiu trochu mén ne obvykle, ale celý ve鋀r byl stejn spíš ur鋀ný pro zamyšlení. Tomu odpovídaly i diskusní skupinky které se po skon鋀ní vytvo鷡ly. Na zapití p鷡nesl 展arislav v demiónu pramenitou vodu, kterou zájemc籯 rozléval do dlaní.  

Ve鋀r jako by korespondoval s novým CD, jeho texty mají sílu a písn hudebnost. N骿teré písni鋘y, nebo jejich ásti  bych si dokonce um骴 p鷫dstavit jako relaxa鋝í hudbu p鷡 masá養. U p鷫chozích nahrávek to nebylo mo駐é - pacient by spíš vysko鋱l a za醀l k鷫p鋱t kolem lehátka.  

 Miroslav Ešner, 15.2.2011
www.koncovky.cz
醀jovna se potom zaplnila podstatn víc


nejmenší divák


nahoru